The Black Rose

VEDTEKTER

Vedtektene til et lag eller en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge.

§1 The Black Rose

 

The Black Rose er navnet på foreningen som er lokalisert i Østre Viken tidligere Østfold.

The Black Rose er en frivillig organisasjon.

The Black Rose er til vanlig kalt TBR

 

§2 Formålsparagraf

 

The Black Rose skal jobbe for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle skal få uttrykke sin egen seksualitet basert på samtykke, trygghet og likeverd. Vi ønsker å jobbe mot diskriminering basert på fordommer vedrørende vår og andres seksuelle orientering, så lenge den samsvarer med norsk lov.

Vårt engasjement fokuserer på BDSMere og fetisjister, slik at de får et trygt samlingspunkt for de som har en tilknytning til det som tidligere var Østfold som nå ligger i Viken.

Vi jobber for å fremme trygg lek mellom samtykkende voksne, og driver kompetanseheving i miljøet for å tilrettelegge dette. Vi følger Sikker, Sunn og Samtykkende (SSS) som veiledende prinsipper.

 

§3 Taushetsplikt og diskresjon

 

 

The Black Rose legger særskilt vekt på diskresjon for å verne våre medlemmers rett til privatliv.
Medlemmer plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, innad så vel som utad. Dette gjelder også tidligere medlemmer.

Personer med tillitsverv  i The Black Rose har absolutt taushetsplikt vedrørende det som skjer i klubben.

Brudd på taushetsplikten vurderes særdeles tungt i disiplinærsaker. Bevisst utlevering til personer utenfor miljøet kan gi grunnlag for ekskludering.

Medlemmer av klubben skal utvise diskresjon med hva som skjer, og hvem som deltar på arrangementer i regi av The Black Rose. Brudd på dette kan føre til utestengelse fra klubben

 


§4 Årsmøte


a) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig når den lovlig er innkalt.

b) Årsmøte skal avholdes hvert år innen utløpet av april, og styret kaller
inn til årsmøte med 1 måneds varsel.

c) Saker som medlemmer ønsker skal bli tatt opp på årsmøte skal være styre i hende innen 3 uker før årsmøtet skal avholdes, slik at styret kan behandle innkomne

d) Saksliste med årsrapport og regnskap skal være sendt til medlemmene innen 2 uker før årsmøtet skal avholdes.

e) Dagsorden på Årsmøtet.

i) Godkjenning av innkalling
            ii)         Valg av møteleder, referent, og valg av to medlemmer til å godkjenne
                        fullmakter, og å underskrive årsmøteprotokollen.
            iii)        Årsberetning.
            iiii)       Revidert regnskap.
            iiiii)      Fastsetting av kontingent.
            iiiiii)    

            iiiiiii)    Innkomne Forslag.
            iiiiiiii)   Valg av styre, valgkomite og revisor.

 

 

 

f) Betalende medlemmer har stemmerett, og hvert fremmøtt medlem kan maksimalt ha 2 fullmakter. Dersom det ikke er mulig å avholde årsmøte i fysisk form, kan styret avholde dette digitalt.

g) Valg og andre forslag kreves enten 50% eller flertall av stemmer til medlemmer/fullmakter

h) Ekstra ordinært årsmøte blir avholde hvis minst 2 i styret bestemmer dette eller 20 % av medlemmene skriftlig krever dette. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkalling til Ekstra ordinært årsmøte krever at man angir hvilke saker man ønsker å ta opp.

i) Avstemningen skal holdes skriftlig, dersom en eller flere fremmøtte medlemmer ønsker dette. Ved digitalt årsmøte må det stemmes skriftlig til valgkomiteen.

j) Ved digitalt årsmøte må medlemer bli bekreftet som betalende medlemmer av foreningen, før de blir invitert inn i lukket rom på en digital plattform. Fullmakter må være sendt skriftlig til valgkomiteen før årsmøtet.

 

 

§5 Styret

 

 

 

a) Styret skal ideelt bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, minumum 4 medlemmer og et varmamedlem, og skal være valgt av medlemmene i The Black Rose på årsmøte. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styre skal holde møte når Leder eller flertallet av styremedlemmene forlanger dette.

Styret skal bestå av:

i) Leder

ii) Nestleder

            iii)        Kasserer

            iiii)       Styremedlemmer

            iiiii)      Varamedlemmer

 

 

b) Styremedlemmene blir valgt for 2 år av gangen og varamedlemmer for 1 år. 2 i partalls år og 3 i oddetallsår. Leder og nestleder velges annethvert år.

c) Alle i styret er på lik linje uavhengig av hva de identifiserer seg med innenfor BDSM miljøet.

d) Det bør tilstrebes at det ikke velges styremedlmemer med en nær relasjon til å inneha vervene leder, nestleder, eller kasserer.

e) Leder og kasserer har signaturrett på veiene av The Black Rose.

f) Styret skal iverksette årsmøtene.

g) Skal ha ansvar for klubbens økonomi, og forvalte den i tråd med årsmøtets bestemmelser.

h) Styret skal oppbevare alt av klubbens dokumenter, og medlemslister på en forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til dette.

i) Skal representere The Black Rose utad.

j) Styret har fullmakt til å utnevne andre tillitspersoner som faddere eller arrangører.

k)Varamedlem har møterett på alle styremøter og innkalles på samme måte som de øvrige styremedlemmene. Varamedlem har talerett, men ikke stemmerett med unntak av når de fungerer som styremedlem.

l) Hvis styreleder trekker seg, avholdes ekstraordinært årsmøte. Det resterende styret har ansvar for å kalle inn til dette årsmøtet. Nestleder inntrer som fungerende styreleder fram til årsmøtet. Dersom andre styremedlemmer trekker seg kan dennes arbeidsoppgaver fordeles innad i styret. Vara trer i begge tilfeller inn som fullverdig styremedlem fram til førstkommende årsmøte.

Dersom flere enn to styremedlemmer trekker seg, avholdes ekstraordinært årsmøte.

 

§6 Retningslinjer for Styret

a) Ved styremøter oppnevnes en referent som skal føre protokoll fra styremøter. Referat fra styremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på forespørsel. Styret har rett til å holde tilbake referat eller deler av referat som omhandler navngitte personer. Referater av møter og korrespondanse med andre foreninger behandles på samme måte.

b) Leder innkaller til styremøte ved behov, eller når et flertall av styret finner det nødvendig.

c) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede.

d) Kasserer er ansvarlig for foreningens regnskap, skal holde resten av styret løpende orientert om foreningens økonomi, og legge frem revidert regnskap på årsmøtet.

e) Kasserer vedlikeholder medlemsregisteret. Det er kun kasserer som skal ha ubegrenset tilgang til medlemsregisteret. Der kasserer for en tidsavgrenset periode ser seg ute av stand til å utføre vedtektsfestede plikter kan fullmakt innvilges av styret til at et annet styremedlem i perioden får det nødvendige innsyn i medlemsregisteret.

f) Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

g) Styret vedtar festreglement og sanksjoner ved brudd på dette.

h) Styret, eller medlemmer som styret peker ut, kan avholde medlemstreff, og fester i The Black Rose sin regi.

 

 

§7 Valgkomité

Valgkomiteen bør bestå av tre medlemmer og velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal forespørre og utarbeide forslag på kandidater til verv som velges på årsmøte.

Dersom det ikke er mulig å danne en fungerende valgkomite, må styret utføre komiteens oppgaver selv.

 

 

 

§8 Medlemsavgift

 

Medlemsavgiften fastsettes på årsmøtet. Medlemsavgiften går etter kalenderår. Er mulighet for 1 år eller 1/2 års medlemskap. Medlemskap betalt før 31. juni betales for et helt år, medlemskap etter 1 juli betales for et halvår.

 

 

 

 

§9 Samarbeidene foreninger

Medlemmer av samarbeidende foreninger kan være med på medlemsfester på lik linje som medlemmer av The Black Rose. Ved begrenset antall plasser så har medlemmer av The Black Rose første rett før disse.

 

§10 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært, eller ekstraordinært årsmøte, og kreves 2/3 av de avgitte stemmene.

 

 

§11 Formuesrettslige plikter

Foreningen hefter for sine forpliktelser med sin formue alene. Styret har ikke anledning til å ta opp gjeld på vegne av foreningen.

 

§12 Avvikling av The Black Rose

 

a) Avvikling av klubben kan kun skje ved årsmøte eller et ekstra ordinært årsmøte, og ha et flertall 2/3 av betalende medlemmer.

b) Klubbens kapital går til en frivillig organisasjon valgt av årsmøtet med 2/3 av stemmene, etter at alle fordringer er betalt.